top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACY BELEID van GARAGE LUC DE THAEY BVBA

Inhoud

1.     Jouw privacy is belangrijk

2.     Jouw recht op privacy

3.     Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

4.     Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

5.     Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens


 1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Op deze pagina, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.


 1. Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:

 • onze diensten gebruikt

 • Onze wagens koopt

 • onze prijslijsten of offertes ontvangt

 • vragen stelt via onze website

 • ons bedrijf, beurzen en events bezoekt

 •  jouw businesskaartje afgeeft

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website : https://www.dethaey.be. We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2        Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?


GARAGE LUC DE THAEY BVBA is actief in België, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Gentsesteenweg 22, 9240 Zele.

GARAGE LUC DE THAEY BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


1.3.       Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • Het adres  : Gentsesteenweg 22, 9240 Zele

 • Via mail op het e-mailadres luc.de.thaey@skynet.be


1.4.       De leidende toezichthoudende autoriteit van GARAGE LUC DE THAEY BVBA

Voor GARAGE LUC DE THAEY BVBA  is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be


2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1        Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3        Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door GARAGE LUC DE THAEY BVBA geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7.       Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

 • via een brief op het adres Gentsesteenweg 22, 9240 Zele

 • per e-mail op het e-mailadres luc.de.thaey@skynet.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3.       Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1.       GARAGE LUC DE THAEY BVBA moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht

 • handelsrecht

 • waarborg- en garantie rechten

 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.


3.2.       GARAGE LUC DE THAEY BVBA moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze wagens. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van GARAGE LUC DE THAEY BVBA bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

Op jouw vragen omtrent onze diensten en producten die je via de diverse website-mogelijkheden kan indienen,  gaan wij de verbintenis aan om deze snel en correct te beantwoorden.


3.3.       GARAGE LUC DE THAEY BVBA moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van GARAGE LUC DE THAEY BVBA. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

GARAGE LUC DE THAEY BVBA wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe wagens/producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je bereiken per e-mail of per SMS. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.


3.4.       GARAGE LUC DE THAEY BVBA vraagt jouw toestemming

Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze statistische en sociale media cookies. 

Voor het plaatsen van foto’s en namen van klanten op onze sociale media vragen wij schriftelijke toestemming.

Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 2.8


4.       Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1.       Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers.

GARAGE LUC DE THAEY BVBA verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens:

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, taal, BTW-nummer bankrekeningnummer, gegevens noodzakelijk voor uw aanvraag en/of gebruik van aanverwante diensten door ons aangeboden (overname, financiering, leasing, onderhoud, herstellingen, enz.).


4.2.       Van onze particuliere klanten of particuliere leveranciers

Onze particuliere klanten kopen onze wagens en mogelijke bijhorende diensten. Als particuliere leverancier kan je je wagen aan ons verkopen of door ons laten overnemen bij een aankooptransactie. Om jou als klant of leverancier te identificeren, en om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm nummer, e-mailadres, taal, bankrekeningnummer, en gegevens noodzakelijk voor uw aanvraag en/of gebruik van aanverwante diensten door ons aangeboden (overname, financiering, leasing, onderhoud, herstellingen, enz.).

4.3.       Van onze kandidaat kopers

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze wagens en aanverwante diensten. GARAGE LUC DE THAEY BVBA is een specialist in de verkoop van bijna nieuwe auto’s van alle merken. De potentiële nieuwe klanten hebben dan ook hun interesse getoond in ons aanbod. GARAGE LUC DE THAEY BVBA wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze producten en diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon en/of GSM nummer, taal, e-mailadres  en gegevens noodzakelijk voor uw aanvraag en/of gebruik van aanverwante diensten door ons aangeboden (overname, financiering, leasing, enz.).


4.4.       Cookies

GARAGE LUC DE THAEY BVBA maakt op de website https://dethaey.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.


4.5.       Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld via een aantal webplatformen actief op de aankoop- en verkoopmarkt van auto’s. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden.


4.6.       Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We gebruiken camera’s in en rond onze gebouwen. Dit betreft bewakingscamera’s waarvoor  we de wettelijke regels respecteren. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast

 • een schade te bewijzen

 • een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren


5.       Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

​5.1

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de behandeling van financieringsaanvragen delen we jouw gegevens als aanvrager met de betrokken financieringsmaatschappijen. Deze maatschappijen zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden.

Voor het aanbieden van een zo groot mogelijk aanbod van auto’s over het Belgische grondgebied werken wij samen met het gespecialiseerd myCar dealernetwerk. Om jou zo snel als mogelijk van dienst te kunnen zijn, delen we jouw gegevens als kandidaat koper met het myCar-dealernetwerk of de myCar-dealer van jouw keuze. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot kandidaat kopers beschouwen GARAGE LUC DE THAEY BVBA en myCar.be BVBA zich als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. In onze partnership-overeenkomst met myCar.be BVBA hebben we hieromtrent een overeenkomstingesloten waarin bijvoorbeeld staat wie bij een eventuele inbreuk aansprakelijk is en hoe er met uw gegevens als kandidaat koper moet worden omgegaan. Indien je vragen hebt hierover kan je je zowel tot mycar.be BVBA of tot GARAGE LUC DE THAEY BVBA richten. Voor de uitoefening van uw rechten zoals omschreven in art.2 van dit privacy beleid kan u zich als kandidaat koper richten tot myCar.be BVBA of tot GARAGE LUC DE THAEY BVBA.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we ook een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. GARAGE LUC DE THAEY BVBA werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

De website van GARAGE LUC DE THAEY BVBA biedt links naar andere websites waardoor je deze site kan verlaten en direct naar de gelinkte site kan gaan. GARAGE LUC DE THAEY BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link in een gelinkte site. GARAGE LUC DE THAEY BVBA is niet verantwoordelijk voor enige transmissie die wordt ontvangen van een gelinkte site. De links zijn bedoeld om de bezoekers van de site van GARAGE LUC DE THAEY BVBA te helpen en het opnemen van een link betekent niet dat GARAGE LUC DE THAEY BVBA de gelinkte site goedkeurt of heeft goedgekeurd.

Jouw gegevens kunnen overgedragen worden naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald wanneer wij werken met  Facebook, Wix-applicaties,… In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van de persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.


5.2 GARAGE LUC DE THAEY BVBA verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.


​5.3

GARAGE LUC DE THAEY BVBA gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten of kandidaat kopers bewaren we initieel 3 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en GARAGE LUC DE THAEY BVBA dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van3 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 7 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 7 jaar in.

Gegevens van personen die via een van de website-mogelijkheden informatie hebben opgevraagd worden na twee maanden verwijderd.

Privacy Policy: Text
bottom of page